Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem donbudbis.pl jest prowadzony przez firmę FHU A DO Z ROBERT KACZKOWSKI zwany dalej AGU.PL z siedzibą w : Kuchary 7a

63-322 Gołuchów, działający pod numerem nip: NIP 6080086595. 

E-mail: sklep@agu.pl
Tel: 501168811
ALIOR BANK
53 2490 0005 0000 4500 9223 8858 Alior Bank 
1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; składająca Zamówienie w ramach Sklepu;
1.2.  Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.agu.pl
1.3.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy www.donbudbis.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia
1.4.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
1.5.  Dystrybutor – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący we własnym imieniu i na własny rachunek Sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.6.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży z Dystrybutorem za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.7.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów  w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Dystrybutorem.
1.8.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.9.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827)
1.10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.donbudbis.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
       a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
       b) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
       c) Zasady zawierania Umów sprzedaży ze Sklepem Internetowym.
2.4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.donbudbis.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nich zasad.
2.5.  Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i. Jednocześnie Klient potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
2.6.   Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Dystrybutorem.
2.7.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy.
2.8. Wszelkie ceny podawane w sklepie internetowym – mają charakter cen sugerowanych przez producenta  przez co ceny te nie wiążą Dystrybutora, który posiada swobodę odsprzedaży towaru po cenie ustalonej z Klientem.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta na stronie internetowej Sklepu.
3.2.  Wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronach internetowych Sklepu, skutkuje rejestracją Klienta.
3.3.  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu Internetowego oraz podanie wymaganych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.  Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Donbud nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.
3.5.  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane te są błędne lub nieprawdziwe.
3.6.  Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Dane Klientów podawane podczas rejestracji są poufne i wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Procedura złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży.
4.1.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.donbudbis.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.5. Zamówienie Towaru w sklepie internetowym www.agu.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.6. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej obsługi handlowo-serwisowej, części zamiennych itp. wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w procedurze składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
4.7.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z wskazanym Dystrybutorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą informację dotyczącą szczegółowych danych Dystrybutora, wybranego przez Klienta w procedurze zamówienia, a odpowiedzialnego za realizację Zamówienia.
 
5. Dostawa Towaru.
5.1. Dostawa Towaru ograniczona jest do wskazanych na stronie internetowej sklepu punktów Dystrybutorów wskazanych przez Klienta w procedurze składania zamówienia..
5.2. Zasady płatności w tym metody płatności i termin zapłaty, oraz wszystkie elementy związane z dostawą ustalane są ostatecznie pomiędzy Klientem a Dystrybutorem wybranym przez Klienta w procedurze zamówienia
5.3. Wydanie towaru zamówionego obejmuje przegląd przedsprzedażowy i przeszkolenie.
5.4.  Dostarczony towar musi być wolny od wad.
5.4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych zamówionego towaru. W przypadku widocznych lub słyszalnych oznak uszkodzenia paczki obowiązkiem kupującego jest sporządzenie protokołu szkody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności ze negatywne rozpatrzenie reklamacji.
5.5. Termin realizacji złożonych zamówień od 3 do 10 dni  dni roboczych  
5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.donbudbis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać do późniejszego korzystania.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje zgodnie z ustawą oprawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres sklep@agu.pl podany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru (wydania produktów.
6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:  
     1. towarów (usług), w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
     2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  na adres Dystrybutora, od którego towar został zakupiony.
6.4. Towar może być zwrócony pod warunkiem, że jest w stanie nienaruszonym, jest całkowicie sprawny technicznie, nie nosi śladów używania.
6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6.7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Reklamacje dotyczące Towarów, niezgodność towaru z umową.
7.1. Dystrybutor od którego towar został zakupiony   jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.
7.2.  Reklamacje, wynikające z niezgodności Towaru z umową, należy kierować na adres Dystrybutora, który zobowiązany jest  do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
7.3. Odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego odbywa się na zasadach określonych w art. 556- 576 Kodeksu cywilnego.
7.4. Uprawnieni Klienta wynikające z niezgodności towaru z umową , wobec Dystrybutora , nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta z tytułu gwarancji , które mogą być realizowane na warunkach określonych w pisemnej gwarancji Gwaranta.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
8.2. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel